• ลักษณะการบริการ
  •  
  • แบบคำขอใช้บริการชาระค่าภาระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ผ่านระบบ SCB Payment Gateway ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
  •  
    แผ่นพับสมัครขอใช้บริการ