กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
  วันที่ผ่านเข้าเขต กทท.:   วันที่ผ่านเข้าเขต กทท.<--คลิ๊กเลือกวันที่
  วันที่บรรทุกตู้ลงเรือ:   วันที่บรรทุกตู้ลงเรือ<--คลิ๊กเลือกวันที่
             
จำนวนตู้สินค้าทั่วไป :   20' ตู้   40' ตู้,   45' ตู้
จำนวนตู้สินค้าอันตราย :   20' ตู้   40' ตู้,   45' ตู้
จำนวนตู้สินค้าเกินขนาด :   20' ตู้   40' ตู้,   45' ตู้