กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
   
  ค่าภาระสินค้าขาเข้า
  สินค้าทั่วไปขาเข้า :   จำนวน ตัน
  ยานพาหนะขาเข้าขับขึ้นท่าเอง :   จำนวน ตัน
   
  ค่าภาระสินค้าขาออก
  สินค้าทั่วไปขาออก :   จำนวน ตัน
  ยานพาหนะขาออกขับลงเรือเอง :   จำนวน ตัน