กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
   
  ค่าภาระตู้สินค้าขาเข้า
  จำนวนตู้สินค้า FCL :   20' ตู้   40' ตู้,   45' ตู้
  จำนวนตู้สินค้า LCL :   20' ตู้   40' ตู้   45' ตู้
  จำนวนตู้เปล่า :   20' ตู้   40' ตู้   45' ตู้
  จำนวนตู้สินค้าบรรจุเกินขนาด :   20' ตู้   40' ตู้   45' ตู้
   
  ค่าภาระตู้สินค้าขาออก
  จำนวนตู้สินค้า FCL :   20' ตู้   40' ตู้,   45' ตู้
  จำนวนตู้สินค้า LCL :   20' ตู้   40' ตู้   45' ตู้
  จำนวนตู้เปล่า :   20' ตู้   40' ตู้   45' ตู้
  จำนวนตู้สินค้าบรรจุเกินขนาด :   20' ตู้   40' ตู้   45' ตู้
         
หมายเหตุ: คำนวณค่าภาระยกตู้สินค้าขึ้นหรือลงเรือ โดยใช้ปั้นจั่น กทท. หากใช้ปั้นจั่นเรือจะคิดค่าภาระ 25 % ของอัตราปั้นจั่น กทท.