กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
   
  ค่าภาระตู้สินค้าขาเข้า
  จำนวนตู้สินค้า FCL :   20' ตู้   40' ตู้,   45' ตู้
  จำนวนตู้สินค้า LCL :   20' ตู้   40' ตู้   45' ตู้
  จำนวนตู้เปล่า :   20' ตู้   40' ตู้   45' ตู้
   
  ค่าภาระตู้สินค้าขาออก
  จำนวนตู้สินค้า FCL :   20' ตู้   40' ตู้,   45' ตู้
  จำนวนตู้สินค้า LCL :   20' ตู้   40' ตู้   45' ตู้
  จำนวนตู้เปล่า :   20' ตู้   40' ตู้   45' ตู้